Ming Chou

Shanghai Changzheng Hospital, Shanghai, China