Advancement of Single-port, Reduced-port Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer

Posted On 2017-03-06 02:04:42

Guest Editor:

Chikara Kunisaki
Department of Surgery, Gastroenterological Center, Yokohama City University, Yokohama, Japan

Single-port and reduced-port laparoscopic gastrectomy are complex and it is difficult to complete this surgical procedure for gastric cancer. Therefore, it is essential for many gastric surgeons to learn safe and effective the surgical procedures from the authorized laparoscopic surgeons in this field. Here comes this his issue on "Advancement of Single-port, Reduced-port Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer" guest edited by Dr. Chikara Kunisaki.

Preface
Advancement of single-port, reduced-port laparoscopic gastrectomy for gastric cancer
Chikara Kunisaki

Original Article 
Reduced-port surgery aided by the newly developed free jaw clip and free loop plus for local resection of gastric submucosal tumors
Hidenori Fujii, Yoshiyuki Kawakami, Toshiharu Aotake, Hidemaro Yoshiba, Koji Doi, Ryuhei Onishi, Yuki Hirose

PDF  HTML

Reduced port surgery and reduced surgical staff surgery for gastric cancer
Shinsuke Usui, Masaki Tashiro, Shigeo Haruki, Noriaki Takiguchi

A new contrivance of single port and reduced port gastrectomy for gastric cancer
Takashi Urushihara, Noriaki Tokumoto, Yuji Takakura, Akihiko Oshita, Satoshi Ikeda, Yasuhiro Matsugu, Hideki Nakahara, Toshiyuki Itamoto

Review Article 
Initial results of reduced port laparoscopic gastrectomy for gastric cancer
Atsushi Iida, Takanori Goi, Daisuke Fujimoto, Yasuo Hirono, Takuma Nishino, Shigehiro Yokoi, Takeshi Watanabe, Tamotsu Togawa, Toshihisa Kimura, Hidenori Fujii

PDF  HTML

Advancement of single-port and reduced-port laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: a systemic review
Su Mi Kim, Jun Ho Lee

PDF  HTML

Advanced technique of reduced-port proximal gastrectomy for gastric cancer
Kazunori Shibao, Ryota Murayama, Keiji Hirata

Surgical Technique
Pure single-port laparoscopic proximal gastrectomy using a novel double-flap technique
Takeshi Omori, Jeong-Ho Moon, Yoshitomo Yanagimoto, Keijirou Sugimura, Hiroshi Miyata, Masahiko Yano

Laparoscopic distal gastrectomy and Roux-en-Y reconstruction
Noriyuki Inaki

Reduced-port gastrectomy for gastric cancer with similar port arrangement to conventional five-port laparoscopic gastrectomy
Kazunari Misawa, Seiji Ito, Yuichi Ito, Itaru Shigeyoshi, Koji Komori, Yasuhiro Shimizu, Taira Kinoshita

Dual port distal gastrectomy
Hiroyuki Kashiwagi, Jun Kawachi, Naoko Isogai, Takako Yamanashi, Katsunori Miyake, Rai Shimoyama, Ryota Fukai, Yasushi Terada, Hidemitsu Ogino